ĐƯỜNG TAM
Con trai của Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo và Thập Vạn Niên Hồn Thú Lam Ngân Hoàng A Ngân, kế tục Ngọc Tiểu Cương. Bẩm sinh Võ Hồn Song Sinh, Võ Hồn là Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Chùy.
Thuộc tính cơ bản
  • HP 2824
  • TẦM BẮN 6
  • Tấn Công 203
  • PHÒNG THỦ 130
  • BẠO KÍCH 74
  • KHÁNG BẠO 69
  • CHÍNH XÁC 51
  • NÉ TRÁNH 40
  • XUYÊN THẤU 83
  • CHỐNG ĐỠ 80
Kỹ năng
Cũi Lam Ngân
Trói Buộc
Võ Hồn Chân Thân
Tử Cực Thần Quang
Bát Thù Mâu Độc
Chí Mệnh Tức
Bách Giải Ám Khí
Lam Ngân Độc Tố
Vực Lam Ngân
Quỷ Đăng Ký Sinh
Cũi Lam Ngân
Đường Tam vận dụng Lam Ngân Thảo thi triển Cũi Lam Ngân tấn công kẻ địch, khiến 1 kẻ địch chịu {0}+100% sát thương đánh thường và choáng 3 giây.
Trói Buộc
Lam Ngân Thảo hỗ trợ Đường Tam phát động tấn công, sau khi đánh thường có 30% xác suất khiến 1 kẻ địch mục tiêu chịu {0}+100% sát thương đánh thường.
Võ Hồn Chân Thân
Khi thi triển Chân Thân Võ Hồn, Lam Ngân Thảo không ngừng sinh trưởng ở phạm vi hình tròn mục tiêu, gây {0}+100% sát thương đánh thường và choáng 3 giây, trong thời gian duy trì Chân Thân Võ Hồn miễn dịch tử vong và khống chế.
Tử Cực Thần Quang
Đường Tam thông qua Tử Cực Ma Đồng hóa giải phòng thủ của phe địch, kỹ năng hiệu quả choáng khiến sát thương phải chịu của phe địch tăng 7.2%, duy trì 3 giây.
Bát Thù Mâu Độc
Đường Tam khi gây bạo kích cho kẻ địch, Bát Thù Mâu Độc sẽ có hiệu lực, khiến kẻ địch mục tiêu giảm 3% tấn công, duy trì 6 giây.
Chí Mệnh Tức
Đường Tam thông qua Tử Cực Ma Đồng hóa giải phòng thủ của phe địch, kỹ năng hiệu quả choáng khiến sát thương phải chịu của phe địch tăng 7.2%, duy trì 3 giây.
Bách Giải Ám Khí
Nhận thêm năng lượng Võ Hồn Chân Thân khi thi triển [Chí Mệnh Tức]
Lam Ngân Độc Tố
Khi thi triển [Trói Buộc], kéo dài thời gian choáng mục tiêu
Vực Lam Ngân
Khi thi triển Chân Thân Võ Hồn, địch không thể nhận năng lượng Chân Thân Võ Hồn khi bị tấn công
Quỷ Đăng Ký Sinh
[Cũi Lam Ngân] và [Trói Buộc] gây sát thương tương đương cho địch trong phạm vi hình tròn có bán kính là 6, có 14% xác suất kích hoạt hiệu quả tương đương.
Hoá thần
CHUẨN THẦN
Sau khi vào chiến đấu, toàn thuộc tính +5%.
HẢI THẦN
Sau khi vào chiến đấu, toàn thuộc tính +10%. 
Có xác suất gây choáng kẻ tấn công.
download home