ĐỚI MỘC BẠCH
Nhị hoàng tử Vương Quốc Tinh La, Võ Hồn là Bạch Hổ, vì mắt bẩm sinh có hai màu, nên còn được gọi là "Tà Mâu Bạch Hổ". Là lão đại trong Thất Quái Sử Lai Khắc, thân thể cường tráng.
Thuộc tính cơ bản
  • HP 3721
  • TẦM BẮN 0.5
  • Tấn Công 172
  • PHÒNG THỦ 160
  • BẠO KÍCH 67
  • KHÁNG BẠO 69
  • CHÍNH XÁC 47
  • NÉ TRÁNH 38
  • XUYÊN THẤU 77
  • CHỐNG ĐỠ 82
Kỹ năng
Bạch Hổ Hộ Thân Chướng
Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ
Võ Hồn Chân Thân
Băng Hoại
Huyết Mạch Luật Động
Chiến Đấu Dưỡng Chiến
Công Thủ GIao Thoa
Bạch Hổ Kim Cang Biến
Bạch Hổ Liệt Quang Ba
Huyết Thú Vương
Bạch Hổ Hộ Thân Chướng
Ngăn 10% điểm sinh mệnh + 23 thương tổn
Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ
Kích nổ trong bán kính chiêu mỗi 10 giây gây 8+100% phổ công thương tổn
Võ Hồn Chân Thân
Phóng thích vũ hồn chân thân, Tà Mâu Bạch Hổ biến hình có tối đa 15% điểm sinh mệnh của ĐMB. Có 56 + 100% phổ công thương tổn
Băng Hoại
Mục tiêu dính Bạch hổ lưu tinh vũ sẽ bị giảm phòng ngự 4% trong 5 giây
Huyết Mạch Luật Động
Điểm sinh mệnh thấp hơn 20% thì công kích tăng 10%, phòng ngự tăng 10% trong 10 giây. 1 Trận chỉ có 1 hiệu ứng
Chiến Đấu Dưỡng Chiến
Hồi phục của đối phương biến thành thương tổn 10% sinh mệnh
Công Thủ GIao Thoa
Giết 1, hồi phục tối đa 10% sinh mệnh
Bạch Hổ Kim Cang Biến
Đồng đội tăng 2% công kích
Bạch Hổ Liệt Quang Ba
Đồng đội tăng 2% công kích
Huyết Thú Vương
Sinh mệnh thấp 20% thì Vũ hồn chân thân hộ thuẫn trong lúc ĐMB hồi máu, mỗi giây hồi nhiều nhất 1.5% sinh mệnh.
Hoá thần
CHIẾN THẦN
Sau khi vào chiến đấu, toàn thuộc tính +10%. 
Sinh lực <30%, nhận hộ thuẫn bằng tỷ lệ sinh lực tối đa (đồng đội nhận hiệu quả giảm nửa).
CHUẨN THẦN
Sau khi vào chiến đấu, toàn thuộc tính +5%.
download home