MÃ HỒNG TUẤN
Võ Hồn là Võ Hồn Biến Dị Tà Hỏa Phượng Hoàng, tấn công cực mạnh, là sát thương chủ yếu trên chiến trường. Vũ Hồn thuộc về cực phẩm trong các loại Thú Vũ Hồn.
Thuộc tính cơ bản
  • HP 3006
  • TẦM BẮN 3
  • Tấn Công 208
  • PHÒNG THỦ 139
  • BẠO KÍCH 68
  • KHÁNG BẠO 69
  • CHÍNH XÁC 46
  • NÉ TRÁNH 36
  • XUYÊN THẤU 77
  • CHỐNG ĐỠ 84
Kỹ năng
Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ
Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích
Võ Hồn Chân Thân
Phượng Hoàng Bộc Viêm Kích
Phượng Hoàng Hộ Thân Viêm
Thực Cốt Chân Viêm
Niết Bàn
Nghê Hoàng Huyết Mạch
Hỏa Diệm Chúc Phúc
Phượng Hoàng Dực
Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ
Mã Hồng Tuấn thi triển sức mạnh Tà Hỏa Phượng Hoàng, gây cho mục tiêu trong phạm vi hình tròn {0}+30% sát thương đánh thường, và khiến mục tiêu Thiêu Đốt, gây sát thương 5% tấn công mỗi giây, duy trì 5 giây, đồng thời thêm [Phượng Hoàng Ấn Ký].
Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích
Mã Hồng Tuấn dẫn sức mạnh Phượng Hoàng, khi kích hoạt Bạo Kích, đối với kẻ địch đơn gây {0}+300% sát thương đánh thường.
Võ Hồn Chân Thân
Khi thi triển Chân Thân Võ Hồn, Tà Hỏa Phượng Hoàng hót vang, đối với tất cả kẻ địch gầy {0}+1850% sát thương đánh thường và dựa theo số lượng [Phượng Hoàng Ấn Ký] gây thêm sát thương, trong thời gian duy trì Chân Thân Võ Hồn miễn dịch tử vong và khống chế.
Phượng Hoàng Bộc Viêm Kích
Sức mạnh Tà Hỏa Phượng Hoàng ảnh hưởng đến kẻ địch, [Phượng Hoàng Ấn Ký] làm tăng sát thương phải chịu của mục tiêu 1%.
Phượng Hoàng Hộ Thân Viêm
Mã Hồng Tuấn sử dụng sức mạnh Phượng Hoàng bảo vệ bản thân, khi bị tấn công có 20% tỉ lệ thi triển Hộ Thuẫn tương đương sinh lực tối đa 40%, mỗi 10 giây kích hoạt 1 lần.
Thực Cốt Chân Viêm
Sát thương của Tà Hỏa Phượng Hoàng sẽ tiếp tục ảnh hưởng mục tiêu, [Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích] kèm thêm cho mục tiêu [Phượng Hoàng Ấn Ký].
Niết Bàn
Bị sát thương chí mạng, Mã Hồng Tuấn trong 2 giây hồi phục bản thân sinh lực tương đương 200% sát thương chịu phải, mỗi trận chỉ kích hoạt 1 lần.
Nghê Hoàng Huyết Mạch
Sức mạnh Phượng Hoàng không chỉ bảo vệ bản thân, còn hỗ trợ chiến đấu, trong thời gian kéo dài Hộ Thuẫn [Phượng Hoàng Hộ Thân Viêm], bản thân sát thương tăng 40%.
Hỏa Diệm Chúc Phúc
Hồi sinh từ tro tàn, [Niết Bàn] hồi sinh lực tăng lên 300% sát thương phải chịu.
Phượng Hoàng Dực
Sức mạnh Phượng Hoàng cũng có thể Niết Bàn, khi thi triển [Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ], hồi ngay năng lượng kỹ năng [Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ], mỗi 10 giây kích hoạt 1 lần.
Hoá thần
CHUẨN THẦN
Sau khi vào chiến đấu, toàn thuộc tính +5%.
download home