Thông báo gộp máy chủ 23/12/2022

Xin chào các Hồn Sư,

Với mục đích tăng thêm sự sôi động, trải nghiệm cũng như tăng tương tác giữa các Hồn Sư, BĐH sẽ tiến hành gộp máy chủ trong ngày 23/12 với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì gộp máy chủ dự kiến: 8:00 - 15:00 Ngày 23/12/2022. Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn so với dự kiến.

Danh sách các máy chủ gộp:

Cụm Máy chủ
1 S1-Đường Tam
S2-Đường Tam
S3-Đường Tam
S4-Đường Tam
S5-Đường Tam
S6-Đường Tam
S7-Đường Tam
S8-Đường Tam
2 S9-Đường Tam
S10-Đường Tam
S11-Tiểu Vũ
S12-Tiểu Vũ
S13-Tiểu Vũ
S14-Tiểu Vũ
S15-Tiểu Vũ
S16-Tiểu Vũ
3 S17-Tiểu Vũ
S18-Tiểu Vũ
S19-Tiểu Vũ
S20-Tiểu Vũ
S21-Đới Mộc Bạch
S22-Đới Mộc Bạch
S23-Đới Mộc Bạch
S24-Đới Mộc Bạch
4 S25-Đới Mộc Bạch
S26-Đới Mộc Bạch
S27-Đới Mộc Bạch
S28-Đới Mộc Bạch
S29-Đới Mộc Bạch
S30-Đới Mộc Bạch
S31-Chu Trúc Thanh
S32-Chu Trúc Thanh
5 S33-Chu Trúc Thanh
S34-Chu Trúc Thanh
S35-Chu Trúc Thanh
S36-Chu Trúc Thanh
S37-Chu Trúc Thanh
S38-Chu Trúc Thanh
S39-Chu Trúc Thanh
S40-Chu Trúc Thanh
6 S41-Áo Tư Tạp
S42-Áo Tư Tạp
S43-Áo Tư Tạp
S44-Áo Tư Tạp
S45-Áo Tư Tạp
S46-Áo Tư Tạp
S47-Áo Tư Tạp
S48-Áo Tư Tạp
7 S49-Áo Tư Tạp
S50-Áo Tư Tạp
S51-Mã Hồng Tuấn
S52-Mã Hồng Tuấn
S53-Mã Hồng Tuấn
S54-Mã Hồng Tuấn
S55-Mã Hồng Tuấn
S56-Mã Hồng Tuấn
8 S57-Mã Hồng Tuấn
S58-Mã Hồng Tuấn
S59-Mã Hồng Tuấn
S60-Mã Hồng Tuấn
S61-Ninh Vinh Vinh
S62-Ninh Vinh Vinh
S63-Ninh Vinh Vinh
S64-Ninh Vinh Vinh

BĐH xin thông báo quy tắc gộp máy chủ, thông tin chi tiết như sau:

1. Hồn Sư cần nhận tất cả vật phẩm trong Thư trước thời gian gộp. Tất cả Thư và vật phẩm thưởng trong Thư sẽ được xóa hết trong thời gian gộp máy chủ. Lưu ý: Trường hợp Hồn Sư không nhận vật phẩm trong thư trước thời gian gộp dẫn tới mất vật phẩm thì sẽ không được hỗ trợ.

2. Các lựa chọn máy chủ vẫn giữ nguyên sau khi gộp hoàn tất. Nếu 1 tài khoản có 2 nhân vật ở S1 và S2 thì đăng nhập S1 để chọn nhân vật S1, tương tự đối với nhân vật ở S2.

3. BXH Lực chiến, Liệp Sát Hồn Thú, Con Đường Đấu Hồn, Bí Cảnh sẽ được sắp xếp lại. BXH Đại Đấu Hồn và Đấu Hồn Sư Vinh Dự sẽ được làm mới.

download topup code appicon